కుంగదీసిన ‘కులం’

174

కులం కుంపటి గురించి ఈ కుర్రోడు భలే చెప్పాడు. కూడుపెట్టని కులం ఉన్న లేకున్నా వచ్చిన నష్టం లేదంటూ ఆ యువకుడు చేసిన ప్రయోగం ఏమిటో మీ చూడండి.