ఇది సినీ సెటైరే అయినా, లెక్క మాత్రం మతిపోగొట్టేలా ఉంది కదా? అదేంతో మీరూ చూసేయండి…